Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Najczęściej zadawane pytania

Czy podczas realizacji tej inwestycji będą przerwy w dostawach prądu?

Podczas realizacji tego zadania nie są planowane przerwy w dostawach prądu. Pomimo dużej skali przedsięwzięcia, wszystkim regionom zaopatrywanym w energię elektryczną przesyłaną ze stacji elektroenergetycznej Dobrzeń, zostanie zapewnione stabilne zasilanie. Prowadzone prace nie będą w żaden sposób odczuwalne dla odbiorców energii elektrycznej (mieszkańców, przedsiębiorstw).

Czy prace związane z rozbudową stacji elektroenergetycznej będą wykraczały poza jej teren?

Prace nie będą wykraczały poza teren stacji elektroenergetycznej, ponieważ zakres prac związany jest tylko i wyłącznie z modernizacją już istniejącej stacji elektroenergetycznej. Ingerencja w tereny, które nie należą do stacji elektroenergetycznej ograniczać się będzie do niezbędnego minimum związanego z dostarczeniem na miejsce sprzętu potrzebnego do realizacji tego zadania.

Czy rozbudowa stacji elektroenergetycznej będzie dotkliwa dla okolicznych mieszkańców?

Prace na terenie stacji elektroenergetycznej mają charakter typowo budowlany. Jedyną uciążliwością może być okresowy hałas związany z użyciem ciężkiego sprzętu: koparki, wywrotki itp.

Czy stacja elektroenergetyczna jest bezpieczna dla ludzi?

Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Dobrzeń jest całkowicie bezpieczna dla życia i zdrowia ludzi, a także zwierząt (domowych i leśnych). Należy podkreślić, że dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, poziom hałasu generowanego przez aparaturę, nie będzie przekraczał norm dopuszczalnych przez ustawodawstwo zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej.

Czy stacja elektroenergetyczna ma wpływ na środowisko naturalne?

Infrastruktura stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Dobrzeń nie wpływa na stan środowiska naturalnego, a jej stan techniczny jest regularnie weryfikowany, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi oraz środowiskowymi.

Czy stacja elektroenergetyczna po rozbudowie będzie silniej oddziaływać na środowisko?

Po przeprowadzonej rozbudowie stacji elektroenergetycznej, jej oddziaływanie na środowisko i okolicę zdecydowanie się zmniejszy. Wartości natężenia pól magnetycznego i elektrycznego oraz oddziaływanie pola elektromagnetycznego nie zostaną przekroczone na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Ponadto w wyniku realizacji przebudowy instalacji na stacji elektroenergetycznej Dobrzeń, nastąpi znaczny spadek emisji hałasu do środowiska.