Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Oddziaływanie na środowisko

Pole elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne ma dwie niezależne od siebie składowe: elektryczną i magnetyczną. Pole elektryczne (E) mierzy się w kV/m (kilowolt / metr). Wytwarza je każdy obwód elektryczny pod napięciem – np. podłączona do gniazda elektrycznego, ale nie włączona lampka nocna. Kiedy lampka zostanie włączona, przez obwód popłynie prąd elektryczny, czego efektem będzie emisja pola magnetycznego, które mierzy się w A/m (amper / metr).

Wartości pól elektrycznego i magnetycznego, jakie mogą być emitowane do środowiska, są określone przepisami prawa. Polska ma w tym zakresie najbardziej rygorystyczne normy ze wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów w Polsce dla pól o częstotliwości 50 Hz określone zostały następujące wartości:

  • dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową: odpowiednio 1 kV/m i 60 A/m dla składowych elektrycznej i magnetycznej;
  • dla miejsc dostępnych dla ludności: odpowiednio 10 kV/m i 60 A/m dla składowych elektrycznej i magnetycznej.

Wskazane powyżej wartości natężenia pól magnetycznego i elektrycznego oraz oddziaływanie pola elektromagnetycznego nie zostaną przekroczone na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Dla stacji elektroenergetycznej zaprojektowano odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają zatrzymywać generowane zanieczyszczenia (np. ścieki). Bezwzględnie przestrzega się również zasad gospodarki odpadami.

Porównanie natężeń pól elektrycznych 50 Hz E (kV/m) Porównanie natężeń pól elektrycznych 50 Hz E (kV/m)
Porównanie natężeń pól magnetycznych 50 Hz H (A/m) Porównanie natężeń pól magnetycznych 50 Hz H (A/m)

Hałas

Głównym źródłem hałasu na stacji są:

  • autotransformatory wyposażone w wentylatory służące do ich chłodzenia,
  • zjawisko ulotu*,
  • wyładowania powierzchniowe występujące na izolatorach.

Autotransformatory generują stały dźwięk, zwiększający swoje natężenie po włączeniu wentylatorów. Natomiast dźwięk związany ze zjawiskiem ulotu nasila się w czasie złej pogody (mżawka, słaby deszcz). W żadnym przypadku jednak, natężenie generowanego hałasu nie przekracza dopuszczalnych przepisami norm. W zależności od specyfiki terenu wynoszą od 45 dB (decybeli) w nocy, do 50 dB w ciągu dnia. Dla porównania, 55 dB to wartość odpowiadająca normalnej rozmowie towarzyskiej. W trakcie budowy, uciążliwy może być pojawiający się okresowo hałas, związany z wykorzystaniem sprzętu budowlanego. Ponadto nastąpi nasilenie ruchu pojazdów, związane z transportem materiałów budowlanych na miejsce budowy. Jednak przy prawidłowo i sprawnie prowadzonych robotach, oddziaływanie będzie krótkookresowe i nie będzie miało większego znaczenia dla środowiska oraz okolicznych mieszkańców.

Hałas wywoływany przez linie przesyłowe najwyższych napięć Hałas wywoływany przez linie przesyłowe najwyższych napięć

W wyniku przebudowy instalacji na stacji elektroenergetycznej Dobrzeń, której częścią jest wymiana transformatorów na autotransformatory nowej generacji, nastąpi znaczny spadek emisji hałasu do środowiska. Dzięki temu obszary, w których obecnie odnotowywano przekroczenia norm w porze nocnej, znajdą się w strefie hałasu na poziomie niższym niż wskazuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku.

Takie procesy jak ulot czy wyładowania są obojętne dla środowiska oraz ludzi przebywających w pobliżu stacji elektroenergetycznej.

* Ulot jest zjawiskiem polegającym na wyładowaniu elektrycznym zachodzącym tuż przy powierzchni przewodu pod napięciem. Pojawia się on tylko w niekorzystnych warunkach pogodowych, takich jak lekki deszcz, mżawka czy szadź. Jego intensywność uzależniona jest od napięcia linii – im wyższe napięcie, tym jest bardziej słyszalny.